Waar bent u naar op zoek?

Algemene voorwaarden van BISSELL

BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING

Deze wettelijke kennisgeving is van toepassing op de volledige content van de BISSELL-website op het domein www.bissell.eu ('website' of "BISSELL-website') en op alle eventuele correspondentie via e-mail tussen BISSELL en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u gebruikmaakt van de BISSELL-website. Gebruik van de BISSELL-website houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik de BISSELL-website dan niet. Deze kennisgeving is afkomstig van BISSELL International Trading Company B.V. ('BISSELL').

 

Inleiding

1. Door rond te kijken op en/of de BISSELL-website te gebruiken, gaat u akkoord met de volledige voorwaarden zoals die hieronder staan vermeld. Als u deze wettelijke kennisgeving niet volledig aanvaardt, moet u de BISSELL-website onmiddellijk verlaten.

2. 'BISSELL' en alle andere product- of servicenamen van BISSELL waarnaar op de BISSELL-website wordt verwezen, zijn handelsmerken van BISSELL Limited.

3. BISSELL, diens affiliates, onafhankelijke leveranciers van content en derde partijen leveren content (informatie, communicatie, beelden en/of geluiden vermeld op of beschikbaar via de BISSELL website). De content op de BISSELL-website valt onder het auteursrecht van ©BISSELL International Trading Company B.V. of diens affiliates, onafhankelijke leveranciers van content of derde partijen. Alle rechten voorbehouden. De content op de BISSELL-website mag in geen enkele vorm of op geen enkele wijze, waaronder maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch fotokopiëren of opnamen, worden gereproduceerd, aangepast, overgedragen, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost over overgezonden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BISSELL. U gaat ermee akkoord dat het materiaal en de content op of verschaft door de BISSELL-website bedoeld is voor uw persoonlijke gebruik en niet mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden en niet commercieel mag worden gedistribueerd.

4. U kunt de BISSELL-website gratis bezoeken zonder dat u uw gegevens bij BISSELL hoeft te registreren.

5. In bepaalde gevallen is BISSELL mogelijk niet in staat om de goederen te leveren of om aan enkele van zijn contractuele verplichtingen te voldoen, vanwege omstandigheden waar BISSELL redelijkerwijs geen controle over heeft. Die zouden kunnen bestaan uit oorlog, een terroristische daad, goederen die wijdverspreid zijn, brandstofgebrek of stroomuitval, brand, overstroming, zware weersomstandigheden, overige natuurrampen, falende apparatuur of een ongeval dat niet de schuld is van BISSELL. Als dit gebeurt, is BISSELL niet verantwoordelijk voor het feit dat de goederen niet kunnen worden geleverd, zolang de effecten van deze gebeurtenis voortduren. BISSELL zal zich blijven inspannen om te proberen de goederen te leveren zodra dit mogelijk is, ongeacht dergelijke gebeurtenissen.

6. Mogelijk hebt u bij wet andere rechten in aanvulling op de rechten die in de onderhavige voorwaarden worden vermeld, die BISSELL niet mag uitsluiten. Deze voorwaarden hebben geen invloed op die andere rechten die u bij wet hebt. Als u meer informatie wilt over uw rechten, vraag dan informatie op via uw plaatselijke burgeradviesbureau of bureau voor consumentenrecht.

7. BISSELL kan deze wettelijke kennisgeving te allen tijde herzien door dit bericht bij te werken. We raden u aan de BISSELL-website van tijd tot tijd te bezoeken om de huidige wettelijke kennisgeving te bekijken, aangezien deze voor u bindend is. Bepaalde voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving kunnen door uitdrukkelijk vermelde wettelijke berichtgevingen of voorwaarden vermeld op specifieke pagina's van de BISSELL-website worden vervangen.

8. De verkoopvoorwaarden die worden weergegeven als u een aankoop doet, gelden tevens voor alle bestellingen en aankopen die op de BISSELL-website worden geplaatst.

9. U moet achttien jaar of ouder zijn om een bestelling of aankoop via de website te kunnen plaatsen.

Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

Toegang tot de diensten

10. Hoewel BISSELL zich redelijkerwijs zal inspannen om de BISSELL-website in een volledig werkende staat te houden, zal BISSELL niet aansprakelijk zijn als de BISSELL-website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet bereikbaar is. BISSELL is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van defecten op de BISSELL-website.

11. BISSELL is niet aansprakelijk voor verliezen, verplichtingen, schade of onkosten van welke aard dan ook die het gevolg zijn, geheel dan wel gedeeltelijk en direct dan wel indirect, van het gebruik van, of vertrouwen gesteld in, dergelijke informatie door de bezoeker of een ander persoon.

12. BISSELL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of weglatingen op de BISSELL-website of voor andere informatie die direct dan wel indirect van de BISSELL-website is verkregen.

13. Hoewel BISSELL ernaar streeft ervoor te zorgen dat de informatie op de BISSELL-website correct is, garandeert BISSELL niet dat het materiaal op de BISSELL-website correct en compleet is.

14. BISSELL kan om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken de diensten geleverd op de BISSELL-website op elk willekeurig moment geheel of gedeeltelijk opschorten of wijzigen.

15. BISSELL behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment zonder aankondiging wijzigingen en correcties op de BISSELL-website aan te brengen.

16. BISSELL is niet aansprakelijke voor telefoon- of andere kosten die mogelijk worden gemaakt om verbinding te maken met de BISSELL-website.

17. Als uw computer geen relevante technologie ondersteunt, waaronder maar niet beperkt tot encryptie, kunt u mogelijk bepaalde diensten niet gebruiken of hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde informatie op de BISSELL-website.

 

Licentie

18. Het is toegestaan om fragmenten van de BISSELL-website voor uw eigen gebruik af te drukken en te downloaden, op basis van het volgende:

 • niets van de BISSELL-website mag op een andere website worden gereproduceerd of opgeslagen of opgenomen in een openbaar of particulier elektronisch retrievalsysteem of retrievaldienst zonder schriftelijke toestemming van BISSELL;
 • documenten of bijbehorende grafische voorstellingen op de BISSELL-website mogen op geen enkele manier worden aangepast;
 • grafische voorstellingen op de BISSELL-website mogen niet los van de begeleidende tekst worden gebruikt; en
 • de kennisgevingen inzake het auteursrecht en handelsmerk van BISSELL en deze toestemmingsverklaring staan in alle kopieën vermeld.

19. Tenzij anders vermeld zijn het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op de BISSELL-website (waaronder, zonder beperking, foto's en grafische voorstellingen) het eigendom van BISSELL of diens licentiegevers. Volgens deze wettelijke kennisgeving is elk gebruik van fragmenten van de BISSELL-website voor elk doel anders dan conform bovenstaande alinea verboden. Als u een voorwaarde van deze wettelijke kennisgeving overtreedt, wordt uw toestemming om de BISSELL-website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u al uw gedownloade of afgedrukte fragmenten van de BISSELL-website onmiddellijk vernietigen.

20. U mag geen materiaal van de BISSELL-website via een mirror op een andere server plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BISSELL. Ongeautoriseerd gebruik van de content van de BISSELL-website, op grond van dit artikel of artikel 11 hierboven, is mogelijk in strijd met auteursrechten, het merkenrecht of de wetten van Engeland en Wales.

 

Koppelingen naar andere websites

21. De dienst is bereikbaar via het wereldwijde web dat onafhankelijk is van de BISSELL-website en BISSELL. Uw gebruik van het wereldwijde web is uitsluitend voor eigen risico en is onderworpen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten en richtlijnen. BISSELL is niet verantwoordelijk voor informatie of diensten die u op het wereldwijde web hebt verkregen.

22. Koppelingen naar websites van derden op de BISSELL-website worden uitsluitend voor uw gemak ter beschikking gesteld. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u de BISSELL-website.

 

Koppelingen van andere websites

23. Als u een koppeling wilt plaatsen naar de BISSELL-website, mag u dit uitsluitend doen op voorwaarde dat u een koppeling plaatst naar de startpagina van de BISSELL-website, zonder dat u daarvan een kopie maakt en onder de volgende voorwaarden:

 • u verwijdert, vervormt of wijzigt de grootte of het uiterlijk van het BISSELL-logo op geen enkele manier;
 • u maakt geen kader of andere omgeving via een browser of rand rond de BISSELL-website;
 • u impliceert op geen enkele manier dat BISSELL andere dan de eigen producten of diensten onderschrijft;
 • u geeft geen verkeerde voorstelling van uw relatie met BISSELL noch verstrekt u andere verkeerde informatie;
 • u gebruikt ook anderszins geen handelsmerken die op de BISSELL-website worden weergegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BISSELL;
 • u verstrekt geen koppeling vanaf een website die niet uw eigendom is; en
 • uw website bevat geen content die wansmakelijk, beledigend of controversieel is, die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van andere personen, of die anderszins een schending van alle toepasselijke wet- en regelgeving inhoudt.

24. BISSELL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het recht dat in artikel 23 wordt verstrekt, te herroepen.

25. U zult alle door BISSELL of zijn affiliates geleden schade of verliezen als gevolg van een schending van artikel 23 volledig vergoeden.

 

Materiaal en gedrag van bezoekers

26. U stemt ermee in om op geen enkele wijze hinder, overlast of ongemak te veroorzaken, noch anderen toe te staan dit te doen, ongeacht of dit BISSELL of diens klanten of gebruikers van de BISSELL-website betreft. U stemt ermee in om de BISSELL-website niet te gebruiken om materialen te verspreiden waarvoor u niet alle benodigde licenties en/of toestemmingen hebt verkregen of dat technisch schadelijk is. Ook stemt u ermee in om geen materiaal te verspreiden dat lasterlijk, beledigend, obsceen is of bedreigend overkomt, dat naar oordeel van BISSELL overlast, ergernis of ongemak voor BISSELL of anderen kan berokkenen, of dat illegaal is. U zult de BISSELL-website niet zo gebruiken dat deze geheel of gedeeltelijk wordt verstoord of beschadigd, dat de efficiëntie negatief zal worden beïnvloed of dat de website op enige andere manier zal worden aangetast.

27. U zult BISSELL compenseren voor alle verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die redelijkerwijs door ons zijn geleden en gemaakt, alle ons via een bevoegde rechtbank opgelegde schadeloosstellingen en alle schikkingsbedragen betaald door BISSELL als gevolg van door BISSELL overeengekomen schikkingen die voortvloeien uit of samenhangen met uw schending van artikel 26 met inbegrip van schikkingen zonder claims door een externe partij.

28. Met uitzondering van persoonsgegevens, die vallen onder het privacybeleid, wordt al het materiaal dat u overzendt naar of post op de BISSELL-website beschouwt als zijnde niet-vertrouwelijk en vrij te gebruiken. BISSELL heeft ten aanzien van dergelijk materiaal geen verplichtingen. BISSELL en diens vertegenwoordigers zijn vrij om dergelijk materiaal en alle hierin opgenomen gegevens, beelden, geluiden, teksten en andere dingen te kopiëren, openbaren, distribueren, integreren en anderszins te gebruiken voor alle mogelijk commerciële en niet-commerciële doeleinden.

29. Enkele gebieden van de BISSELL-website vragen u mogelijk om persoonsgegevens te verstrekken die BISSELL in staat stelt om de gegevens die u hebt verstrekt, na uw bezoek aan de BISSELL-website te gebruiken om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten en diensten van BISSELL. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met het online privacybeleid van BISSELL (www.bissell.eu/privacy-policy) en vallen onder de herziene voorwaarden. Als u vragen hebt kunt u ons hierover een e-mail sturen via [email protected].

30. BISSELL zal volledig meewerken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen volgens welke BISSELL wordt gevraagd of verplicht om de identiteit of locatie van personen vrij te geven die in overtreding zijn van een of meerdere artikelen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

31. BISSELL is aansprakelijk voor de dood of het lichamelijk letsel dat voortvloeit uit zijn nalatigheid, of als BISSELL opzettelijk tegen u heeft gelogen, daar waar deze leugen u ertoe heeft gebracht om een contact met BISSELL aan te gaan.

32. UW AANDACHT WORDT MET NAME GEVESTIGD OP PARAGRAFEN 32a, 32b EN 32c.

a. BISSELL is niet aansprakelijk voor verliezen (met uitzondering van de verliezen vermeld in het bovenstaande artikel 31) die in redelijkheid niet konden worden voorzien op het moment waarop een contract met BISSELL werd afgesloten (ongeacht of dit werd veroorzaakt door nalatigheid van de kant van BISSELL).

b. Wat betreft de aansprakelijkheid die niet valt onder bovenstaand artikel 31, is BISSELL niet verantwoordelijk voor verliezen waarvan men niet had kunnen verwachten dat ze zouden plaatsvinden vóórdat het verlies ontstond, of door het verlies van kansen van uw kant (waaronder een kans voor u of voor anderen om geld te verdienen, te besparen of te gebruiken).

c. Voor alle aansprakelijkheid van BISSELL die niet valt onder bovenstaande artikel 31, gaat u ermee akkoord dat de maximale financiële aansprakelijkheid van BISSELL jegens u bestaat uit de prijs van de goederen, zelfs als uw daadwerkelijke verliezen hoger zijn.

d. De prijs van de goederen is berekend in de veronderstelling dat BISSELL zijn aansprakelijkheid als vermeld in het contract zal uitsluiten of beperken. Als u wilt dat BISSELL meer aansprakelijkheid aanvaardt, laat ons dit dan weten zodat BISSELL u een herziene prijs kan opgeven.

 

Vrijwaring

33. Het materiaal op de BISSELL-website wordt ter beschikking gesteld 'as is' (zoals beschikbaar), zonder enige voorwaarden, garanties of bepalingen. Dienovereenkomstig en voor zover maximaal toegestaan bij wet, stelt BISSELL u de BISSELL-website ter beschikking op basis van het feit dat BISSELL alle vertegenwoordigingen, garanties, voorwaarden en andere bepalingen (waaronder, zonder beperking, de bij wet geïmpliceerde voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheden) uitsluit, die effect zouden kunnen hebben met betrekking tot de BISSELL-website, als deze wettelijke kennisgeving er niet was geweest.

34. BISSELL behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit contract van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij dergelijke variaties onmiddellijk na het posten van de variërende wettelijke verklaring op de BISSELL-website van kracht wordt. Door de BISSELL-website te blijven gebruiken, wordt u geacht een dergelijke variatie te aanvaarden.

 

Aansprakelijkheid

35. U komt overeen dat BISSELL, voor zover wettelijk maximaal is toegestaan, niet jegens u of jegens enige externe partij aansprakelijk zal zijn voor indirecte, speciale, punitieve of consequentiële verliezen of schade, noch voor verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten of gebruik van geld, of voor verlies of schade als gevolg van of in relatie tot onderbreking van de bedrijfsvoering - hetzij door een rechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid), uit hoofde van een contract of anderszins in relatie tot de BISSELL-website op welke manier dan ook of in relatie tot het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de BISSELL-website, van websites die aan de BISSELL-website zijn gerelateerd of van de materialen op deze websites.

 

Geldend recht

36. Deze voorwaarden inzake de verkoop en levering van goederen vallen onder de Engelse wetgeving; de Engelse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit het contract.

37. De volgende informatie is verplicht op grond van de Europese richtlijn inzake elektronische handel van 2002. De BISSELL-website is eigendom van en wordt ter beschikking gesteld door BISSELL International Trading Company B.V.(Geregistreerd in Nederland. Registratienummer 53752139) met als zakelijk adres Willem Fenengastraat 14, Amsterdam 1053DT

Deel deze tip

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen vragen wij u een keuze te maken tussen de Nederlandstalige en Franstalige website.

Pour vous soutenir le mieux possible, nous vous remercions de choisir entre le site français et néerlandais.